otrdiena, 2012. gada 28. februāris

Vidusskolniekus varēs izslēgt no skolas par atkārtotu necieņu pret valsts pamatvērtībām


Vidusskolniekus turpmāk varēs izslēgt no skolas par atkārtotu necieņas izrādīšanu Latvijas valstij un tās pamatvērtībām, paredz otrdien valdībā izskatītie grozījumi kārtībā, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām.


Noteikumu projekts paredz, ka vidējās izglītības pakāpē skolēnu varēs atskaitīt no mācību iestādes, ja izglītojamais atkārtoti neievēro Izglītības likumā noteiktos pienākumus mācīties, apmeklēt mācību stundas, ar cieņu izturēties pret Latvijas valsti, tās Satversmi, vēsturi, sabiedrību, valsts simboliem un latviešu valodu; ievērot pedagogu, izglītojamo un citu personu tiesības un intereses; nepieļaut emocionālu un fizisku vardarbību; neapdraudēt savu un citu personu veselību, drošību un dzīvību un citus.

Savukārt obligātajā izglītības vecumā atskaitīt no skolas varēs tikai tad, ja izglītojamais pāriet uz citu izglītības iestādi Latvijā vai ārpus Latvijas.

Pāriešanai uz citu izglītības iestādi obligātajā izglītības vecumā ir noteikta kārtība, lai izglītojamais "nepazustu" no izglītības sistēmas. Piemēram, gadījumos, kad skola tiek likvidēta vai reorganizēta, tās dibinātājam ir noteikts pienākums nodrošināt izglītojamo iespējas turpināt izglītību citās izglītības iestādēs.

Ar grozījumiem arī būtiski papildināts pants, kas nosaka izglītības iestādes rīcību gadījumos, kad skolēns ir atgriezies no mācībām citā valstī un vēlas turpināt mācības Latvijas izglītības iestādē. Atbilstoši Izglītības likumā noteiktajam, lēmumu par ārvalstīs izsniegta izglītības dokumenta atzīšanu, pamatojoties uz Akadēmiskās informācijas centra izziņu, izglītības turpināšanai pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē pieņem Izglītības un zinātnes ministrija. Noteikumi paredz, ka šādos gadījumos direktors ar rīkojumu nosaka bērnam nepieciešamos atbalsta pasākumus vismaz viena semestra ilgumā mācību priekšmetos, kas atšķiras Latvijas un bērna iepriekš apgūtajā izglītības programmā.

Mainīta arī kārtība pārcelšanai nākamajā klasē ar mērķi pēc iespējas samazināt izglītojamo skaitu, kuri ir spiesti palikt otru gadu tajā pašā klasē. Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka grozījumi paredz: 1.-4.klasē un 10.-12.klasē skolēnus uz otru gadu neatstāj, savukārt no 5.līdz 8.klasei uz nākamo klasi pārceļ, ja saņemts ne vairāk kā viens nepietiekams vērtējums gadā. Saskaņā ar noteikumiem, uz trešo gadu tajā pašā klasē skolēnu neatstāj.

Visos gadījumos, kad 1.-4.klasē bērnam mācībās bijušas problēmas, kuru dēļ nav saņemts pietiekams vērtējums gadā kādā mācību priekšmetā, viņam nosakāmi papildu mācību pasākumi pēc mācību gada beigām un nodrošināma iespēja kārtot pēcpārbaudījumu. Ja tomēr vērtējums gadā palicis nepietiekams, nākamajam mācību gadam obligāti izstrādājams individuāls atbalsta pasākumu plāns mērķtiecīgai mācību grūtību novēršanai. Atstāšana uz otru gadu būs pieļaujama tikai īpašos izņēmuma gadījumos – kad kompleksi būs izvērtēti skolēna mācību sasniegumi, to attīstības dinamika, vispārējā attīstība, kavējumi un mācību sasniegumu prognozes nākamajam mācību gadam.

Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem, ja 10.-12.klasē ir saņemts nepietiekams vērtējums gadā kādā mācību priekšmetā, skola nosaka papildu mācību pasākumus pēc mācību gada beigām un nodrošina iespēju kārtot pēcpārbaudījumu. Ja nav nokārtots arī pēcpārbaudījums, tad šo mācību priekšmetu ir jāapgūst pašam - pašizglītības formā. Uz otru gadu vidusskolā var palikt tikai izņēmuma gadījumos, ja attaisnotu kavējumu dēļ nav iespējams saņemt gada vērtējumu.

Ja skolēns nav spējis izpildīt Vispārējās izglītības likumā noteiktās prasības apliecības par pamatizglītību saņemšanai, 9.klasē viņš drīkst mācīties atkārtoti.

Atsevišķos gadījumos paredzēta iespēja, ka izglītojamais spēj apgūt divu vai vairāku klašu mācību priekšmetu saturu vienā gadā.

Lai nemainītu noteikumus mācību gada vidū, noteikumu projektā paredzēts, ka 2011./2012.mācību gadā izglītojamo vēl pārceļ nākamajā klasē atbilstoši tiesiskajam regulējumam, kas bija spēkā līdz 2012.gada 1.janvārim.

SAISTĪTIE RAKSTINav komentāru:

Ierakstīt komentāru